سراچ سرمربی صنعت نفت شد

۱۳۹۸/۱۲/۲۳ ۲۰:۰۰:۱۸
سراچ سرمربی صنعت نفت شد
???? ?????? ???? ??? ?? - ????????

https://www.asriran.com/fa/news/714034/????-??????-????-???-??

Translate this page

???? ??? ?? ??? ?????? ?????? ??????? ?? ???? ??? ???. ?? ?? ?? ????? ??? ?????? ?????? ?? ?? ???? ???? ??????? ??? ??? ???? ??? ??

خوش آمدید

بستن